Հաշվեկշիռ

Հաշվեկշռի հոդվածների վերլուծություն

Հաշվեկշիռը ֆինանսական փաստաթուղթ է, որը ցույց է տալիս կազմակերպության վիճակը ժամանակի, կոնկրետ պահի։

Հաշվեկշիռ համար 1

Ակտիվներ

Դրամարկղ-10 դրամ

Ապրանք-5 դրամ

Գույք-20 դրամ

Պասիվներ

Պարտավորություններ – 0

Սեփական կապիտալ – 35 դրամ

Գործակալական պայմանագիր

Գործակալական պայմանագրի նմուշ

1.1 Եթե Պայմանագրի տեքստից ուղիղ կերպով այլ բան չի բխում, ապա սույն Պայմանագրում հետևյալ հասկացությունները և սահմանումներն ունեն ստորև նշված նշանակությունը.

 • Միջոցառում՝ Պրինցիպալի կողմից կազմակերպվող իրադարձություն (կոնֆերանս, թրեյնինգ, ուսումնական և այլն) Գնորդների անորոշ շրջանակի համար:
 • Բաժանորդագրոթյուն՝ Ծառայություններ, որոնց բովանդակությունը, ծավալը և մատուցման այլ պայմանները նշվում են Կայքի համապատասխան մասում (և/կամ Անձնական գրասենյակում):
 • Միջոցառման առաջխաղացում՝ Կայքի համապատասխան էջում/մասում Պրինցիպալի և/կամ Միջոցառման մասին տեղեկատվության (լոգո, ապրանքային նշան և այլն) գովազդի տեղադրում։
 • Պատվիրատու՝ Համաձայնագրով կոնկրետ Պատվիրատու
 • Գնորդ՝ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է Գործարքներ:
 • Գործարք՝ Գնորդի և Պրինցիպալի գործողությունները, որոնք ուղղված են Տոմս(եր)ի ձեռք բերմանը Կայքում, որոնք սահմանում են Պրինցիպալի պարտավորությունը իրականացնել Միջոցառում և Գնորդի և/կամ երրորդ անձանց իրավունքը Տոմսում նշված ամսաթվին, ժամին և վայրում մասնակցել նշված Միջոցառմանը:
 • Օգտագործողի համաձայնագիր՝ Օգտագործողի պայմանագիր, որի պայմանները տեղադրված են համացանցում https://www.skill.am/site/terms/user-agreement հասցեում:
 • Պրինցիպալ՝ իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը գրանցվել է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության և կնքել է Գործակալի հետ Պայմանագիր:
 • Համաձայնագիր՝ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որը կնքվել է Պրինցիպալի և Գործակալի միջև, որի պայմանները տեղադրված են համացանցում https://www.skill.am/site/terms/service-agreement հասցեում:
 • Փոխանցում՝ Գործակալի կողմից Պրինցիպալի բանկային հաշվին Տոմսերի վաճառքից ստացված գումարների փոխանցում:
 • Տոմս՝ գրառում Կայքի գրանցման համակարգում, որն օգտագործվում է որպես Գործարքի կնքման և Միջոցառմանը մասնակցելու Գնորդի իրավունքի հաստատում: Տոմսերի վաճառքը (իրացումը) նշանակում է Գործարքների կնքում: Ընդ որում Գնորդը մեկ Գործարքի շրջանակներում կարող է ձեռք բերել մեկից ավել Տոմսեր: Տոմսի իրացման դեպքում այն Գնորդին տրամադրվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով, որը պարունակում է Գործարքի էական պայմանները, բացառությամբ գնի, որը կարող է չհամընկնել Գործարքի գնի հետ:

1.2 Մնացած տերմինները և հասկացությունները, որոնք առկա են Պայմանագրում մեկնաբանվում են Կողմերի կողմից Պայմանագրի, Համաձայնագրի, Օգտագործողի համաձայնագրի և ՀՀ օրենսդրության համաձայն:

1.3 Գլուխների, բաժինների, հոդվածների անվանումները նախատեսված են բացառապես տեքստից օգտվելու հարմարության համար և իրավաբանական նշանակություն չունեն:

1.4. Հաշվետու ժամանակահատված՝ յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը ներառյալ:

Նյութը վերցված է ՝ https://www.advocatearm.am/am/%D5%BF%D5%AB%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B2%D5%A9%D5%A5%D6%80.html

Հաշվեկշիռ

Հաշվեկշիռը արտացոլում է կազմակերպության ներկադրությամբ եղած ակտիվները և պարտավորությունները։

Ակտիվները ցույց են տալիս տնտեսության ունեցվածքը ներկա պահի դրությամբ։ Պարտավորությունները ցույց են տալիս տնտեսության վարկերը և պարտքերը ներկա դրությամբ։

Հաշվեկշիռը բաղկացած է երկու մասից ակտիվներ և պարտավորություններ, որոնք պետք է իրար հավասար լինեն։

Ակտիվներ՝

1․ Դրամարկղ – 50000

2․ Պարտքի տետր (дебиторские обязанности) – 60000

3. Ապրանք (այդ թվում հումքեր, պատրաստի արտադրանք) – 2000000 (երկու միլլիոն դրամ)

4․ Գույք, սարքավորումներ – 5000000 (հինգ միլլիոն դրամ)

5․ Տրանսպորտային միջոցներ – 5000000 (հինգ միլլիոն դրամ)

6. Անշարժ գույք – 1000000 (տաս միլլիոն դրամ)

Ընդհամենը ակտիվներ – 22 միլլիոն 110000 հազար

Պարտավորություններ

Վարկեր բանկից – 6 միլլիոն դրամ

Պարտավորություններ մատակարարների առջև – 200000 դրամ

Երկարաժամկետ պարտավորություններ ներդրողի առջև – 2 միլլիոն դրամ

Սեփական կապիտալ – 13 միլլիոն 910000

Ընդհամենը պասիվներ – 22 միլլիոն 110 հազար

Օձի խայթոցներ. առաջին օգնություն

Օձերի մեծ մասը մարդկանց համար վտանգավոր չէ:

Թունավոր են միայն աշխարհի օձերի 15%-ը: Հայաստանը հարուստ է օձատեսակներով, որոնց քանակը հասնում է 22-ի: Այդ 22 տեսակից թունավոր են միայն 4-ը` գյուրզա, հայկական իժ, Դարևսկու իժ և լեռնատափաստանային իժ: Հայաստանի ոչ թունավոր օձերը քանակով ավելի շատ են քան թունավոր օձերը: Ոչ թունավոր օձերից են՝ ջրային օձ, կատվաօձ, մողեսակեր օձ, Շահմար օձ և այլն: Այսպիսով, հանրապետությունում հանդիպող 6 օձերից 5-ը ոչ թունավոր են, և հաշվի առնելով, որ թունավոր օձերն ակտիվ են հիմնականում երեկոյան ժամերին, ստացվում է, որ ցերեկը մենք մեծ մասամբ հանդիպում ենք ոչ թունավոր օձերի, և պետք չէ զգուշանալ ամեն պատահած օձից:

Ոչ թունավոր օձի խայթոցի դեպքում վերքը լվացեք և ծածկեք մանրէազերծ վիրակապով։ Թունավոր օձի խայթոցի դեպքում մեծ նշանակություն ունի ժամանակին ցուցաբերված առաջին օգնությունը։

Եթե ձեզ խայթել է թունավոր օձ, ապա անհապաղ զանգեք 1-03 և կանչեք շտապբուժօգնություն կամ շտապեք մոտակա հիվանդանոց: Ուշադրություն դարձրեք, թե արդյոք խայթած շրջանի մաշկի գույնը փոփոխվում է, սկսում է այտուցվել կամ խիստ ցավոտ է: Անհետաձգելի օգնության կաբինետների մեծ մասում առկա են հակաթույներ (օրինակ՝ հակագյուրզին), որոնք կարող են ունենալ կյանք փրկող նշանակություն:

Հնարավորության դեպքում, մինչև շտապբուժօգնության ժամանումն արեք հետևյալ միջոցառումները՝

 • հեռացեք օձի խայթած տեղամասից
 • պահեք ձեզ հանգիստ, որպեսզի օգնեք օձի թույնի տարածման կանխարգելմանը
 • հեռացրեք ձեր արդուզարդը և կիպ հագուստը՝ քանի դեռ խայթած շրջանը չի սկսել այտուցվել
 • հնարավորության դեպքում այնպիսի դիրք ընդունեք, որ օձի խայթած շրջանը լինի ձեր սրտի մակարդակից ներքև
 • օձի կծելուց հետո առաջին 5 րոպեի ընթացքում սեղմեք խայթած հատվածի շուրջը, որպեսզի ներծծված թույնով արյունը դուրս հոսի վերքից և դադարեք սեղմել, երբ վերքից այլևս արյուն դուրս չի հոսում
 • լվացեք-մաքրեք խայթոցի վերքը ջրով և օճառով, որից հետո ծածկեք մաքուր, չոր վիրակապով
 • առանց խուճապի շտապեք մոտակա բուժկենտրոն:

Նախազգուշացումներ

 • Մի՛ օգտագործեք տուրնիկետ (ժգուտ) կամ խայթած շրջանում մի՛ դրեք սառույց:
 • Մի՛ փորձեք կտրել վերքը կամ մի՛ փորձեք հեռացնել թույնը:
 • Մի՛ խմեք սուրճ կամ ալկոհոլ, որոնք կարող են արագացնել թույնի ներծծումը:
 • Մի՛ փորձեք բռնել օձին: Փորձեք հիշել ձեզ խայթած օձի գույնը և արտաքին տեսքը, որ կարողանաք նկարագրել բժշկին: (Եթե ունեք սմարտֆոն, որի օգտագործումը չի վտանգի ձեզ կամ չի ձգձգի ձեր առաջին օգնությունը, ապա կարող եք լուսանկարել այն):

Ախտանիշներ

Օձի խայթոցների մեծ մասը տեղի է ունենում վերջույթների վրա: Ոչ թունավոր օձի խայթոցի տիպիկ ախտանիշներից են խայթած շրջանում քերծվածքը (ատամների տեղը) և ցավոտությունը:

Սովորաբար, թունավոր օձի խայթոցից 15-30 րոպե հետո ի հայտ է գալիս խայթած շրջանի այրող ցավ: Սա կարող է հարաճել վերքի շրջանի այտուցի և արյունազեղման, որը կարող է տարածվել ամբողջ վերջույթով: Այլ նշաններից են սրտխառնոցըդժվարաշնչությունը և թուլությունը, ինչպես նաև բերանում տարօրինակ համի զգացողությունը:

Որոշ օձեր (օրինակ՝ մարջան) ունեն նյարդաբանական ախտանիշներ առաջացնող թույներ, որը կարող է բերել մաշկային ծակոցների զգացողության, խոսքի դժվարացման և թուլության:

Երբեմն թունավոր օձը կարող է խայթել՝ առանց թույն ներարկելու: Նման «չոր խայթոցը» բերում է տվյալ շրջանի գրգռման: