Антон Чехов.

Чехов А. П. Жизнь прекрасна!(Покушающимся на самоубийство) // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.

Т. 3. [Рассказы. Юморески. «Драма на охоте»], 1884—1885. — М.: Наука, 1975. — С. 235—236.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!

(ПОКУШАЮЩИМСЯ НА САМОУБИЙСТВО)

Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно: Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб. Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!» Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!» Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт. Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп… Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный… Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора и не беседуешь о гонораре с Турбой.Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные?Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы.Радуйся, что ты имеешь возможность не читать «Гражданина», не сидеть на ассенизационной бочке, не быть женатым сразу на трех…Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.И так далее… Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования.

Առաջադրանք

1.Տեքստից դո′ւրս գրիր գոյականները:

Շուրջը անդորր ամայություն էր: Արծաթագույն սփռոցի նմավող ծովը փռված էր չորս կողմը, և լսվում էր միայն պղտոր ջրի ճողփյունը: Նավը շարժվում էր քամուն համընթաց: Ծովի երեսը պատել էր թանձր մառախուղը, որ հոգնեցնում էր մարդու հայացքը:

Շուրջը, Անդոր, ամայություն, սփռոց , ծով, կողմը, ջուր,ճողփյուն, նավը,քամին,ծովը, երեսը,մարդը, մառախուղ,հայացք։

2.Գրի′ր հետևյալ բառերի հոգնակի թիվը.

Նավավար֊Նավավարներ

արծվաբույն֊Արծվաբներ

տպատառ֊Տպատառեր

ոտնաչափ֊Ոտնաչափեև

գյուղագիր֊Գյուղագրեր

հորաքույր֊Հորաքույրեր

վիրաբույժ֊Վիրաբույժներ

3.Կազմիր մի փոքրիկ տեքստ՝ օգտագործելով հետևյալ բառերն ու բառակապակցությունները:

Առավոտ, մռայլ երկինք, սարերի կատարներ, ոսկեշող արեգակ, անսպասելի քամի, թաքնվել, ամայի տարածություն, ուշ երեկո, երկար ճանապարհ, տաք վառարան:

Առավոտ էր: Ոսկեշող արեգակը շողում էր: Հավաքեցինք մեր վրաններն ու հասկացանք, որ մեզ դեռ երկար ճանապարհ է սպասվում: Քայլում էինք ամայի տարածքներով, երբ անսպասելի քամի փչեց: Մենք հանգստություն պահպանեցինք: Ճանապարհի մեծ մասը անցել էինք: Արևը քիչ-քիչ թաքնվում էր ամպերից այն կողմ: Մռայլ երկինքն ավելի ու ավելի էր ծածկում նրան, իսկ սարերի կատարներն ասես ձգտում էին դեպի լույսը: Ուշ երեկո էր: Ես հասկացա, որ իմ միակ երազանքը դարձել էր տանը՝ տաք վառարանի կողքին նստելը:

Առաջադրանք

1. Գիշերային երկնքում երևում էին համաստեղությունները, որոնք սքողված էին բարակ մշուշով:

գիշերային — հարաբերական ածական, որոշիչ

երկնքում — տեղի պարագա, հասարակ գոյական, եզ. թիվ, ներգոյական հոլով, անորոշ առում, թանձրացական գոյական

երևում էին — բայ, անկատար անցյալ, երրորդ դեմք, հոգ. թիվ

համաստեղությունները — ենթակա, գոյական, հոգ. թիվ, որոշյալ առում, ուղղական հոլով

որոնք — հարաբերական դերանուն, ենթակա, ուղղական հոլով

սքողված էին— բայ, երրորդ դեմք, հոգ. թիվ, անկատար անցյալ

բարակ — ածական, որակական, դրական աստիճան, որոշիչ

մշուշով — գործիական հոլով, գոյական, իրանիշ, եզ. թիվ, ներգործող խնդիր

2.Գտնել հոմանիշները.

երկյուղել — վախենալ, երկնչել, սարսափել, զարհուրել, սոսկալ, ահաբեկել, սահմռկել, վախվխել, զարզանդեռ, դողդողալ

Հայաստանի Բուսականություն

Հայաստանի բուսականությունն աչքի է ընկնում  բազմազանությամբ: Այստեղ հաշվում են մոտ 3200 տեսակ բարձրակարգ բույսեր և յուրաքանչյուր 1000 ք.կմ-ին բաժին է ընկնում 104-107 բուսատեսակ: Բուսական աշխարհի բազմազանությունը պայմանավոված է վերընթաց գոտիականությամբ,  հնագույն սառցապատումներով,  և այն հանգամանքով՝ որ Հայաստանը գտնվում է 3 տարբեր բուսաշխարհագրական մարզերի շփման գոտում: Դրանք են՝ Կովկասյան խոնավասեր (մեզոֆիլ), Իրանական չորասեր (քսերոֆիլ) և միջերկրածովյան մարզերի շփման գոտիները:

Էնդեմիկ բուսատեսակներ

Հայաստանի բույսերի մոտ 200 տեսակը էնդեմիկ են, դրանցից են՝ արաքսյան կաղնին, հայկական արմատը, ոզնաթուփը, զանգեզուրյան սզնին, հայկական պատատուկը և այլն: Միևնույն ժամանակ ՀՀ-ն  Առաջավոր Ասիայի հետ միասին համարվում է մի շարք բույսերի հայրենիք, ինչպիսիք  են՝ միահատիկ և բազմահատիկ ցորենը, վայրի տանձը, ծիրանը, խաղողը և այլն:

Բույսերն ունեն հստակ գոտիական տարածում.

Կիսաանապատային գոտի

Տարածվում են կարճակյաց բույսերը, որոնք ունեն խորը առանցքային արմատներ և կյանքի համար անհրաժեշտ խոնավությունը վերցնում են հողի ստորին շերտերից, աղուտային հատվածներում հիմնականում տարածված է արևածաղիկը, իսկ որտեղ նկատվում են գրունտային ջրերի ելքեր, տարածված են եղեգնուտները:

Կիսաանապատային գոտու մյուս մասերում տարածվում են հոտավետ օշինդրը, ջանգյուլումը, անթառամը, կապառը (վայրի ձմերուկ), նախալեռնեյին գոտում՝ լեռնաչորասեր  բույսերը, որոնց հիմնական ներկայացուցիչներն են ՝ գազը, ոզնաթուփը և մասրենին:

Լեռնատափաստանային գոտի

Հիմնականում տարածվում են փետրախոտը, շյուղախոտը, տիպչակը, կծմախոտը, վայրի առվույտը և այլն:

Անտառային գոտի

Հարուստ ու բազմազան է անտառային գոտու բուսականությունը, ընդ որում հյուս-արևելյան անտառային գոտու բուսատեսակները  տարբերվում են հարավ-արևելյան անտառայի գոտու  բուսատեսակներից: Հյուսիս –արևելքում տիրապետում են արևելյան հաճարենին, կովկասյան կաղնին, թխկին,  բոխին, բարձր լեռնային գոտում սոճուտները: Հարավ-արևելքում բացակայում է հաճարենին, տարածվում են ՝ արաքսյան կաղնին, վրացական կաղնին, բոխին, սոճուտներ և այլն:

Լեռնամարգագետնային գոտի

Բուսականությունը հանդես է գալիս 2 ենթատիպով՝ մերձալպյան գոտում բարձր խոտերն են՝ խոտհարքները, ավելի բարձրադիր  գոտիներում՝ գետնատարած բույսերն են՝ ալպյան մարգագետինները, որոնք աչքի են ընկնում բազմերենգ ծաղիկներով: Լեռների բարձր մասերում՝ ձյունամերձ լանդշաֆտային գոտիներում  բուսականություն գրեթե չկա, հիմնականում տարածվում են քարաքոսերը, ամռանը՝ ձնծաղիկն ու ալպիական մանուշակը:

Դառգետ Գարեջրի գործարան

Նոյեմբերի 22ը նախատեսված էր Դառգետ գարեջի գործարանին ծանոթանալու համար։ Առավոտյան մենք եղանք Սուրբ Երրորդություն եկեղոցում, որտեղ կատարեցինք ուսումնական պատարագը և ճանապարհ ընկանք։

Մեր կազմակերպիչներն էին՝ ընկեր Մարիամը և ընկեր Արտակը։

Այնտեղ մեր օրը շատ հետաքրքիր անցավ շատ ուրախ գնացինք և հետ եկանք։ Հասնելուն պես այնտեղ մեզ դիմավորեց ընկեր Արտակի ընկերը՝ Գևորգը ։ Նա մեզ ծանոթացրեց գործարանի հետ, և մեզ պատմեց գործարանի մասին։ Մենք իմացանք, որ այդ գործարանը բացվել է 2018թվականին։ Այնտեղ իմացանք, որ գոյություն ունի գարեջրի մի քանի համային տեսակներ։ Մենք այնտեղ նաև փորձեցինք գարեջուր որը պատրաստված էր մանգոյից և գրեֆրուտից։

Մենք այնտեղ նաև համտեսեցինք գարի այն մեզ շատ դուր եկավ։ Մեր գնալու ժամանակ մեզ նաև իրենց գործարանի կողմից գարեջուր նվիրեցին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում կազմակերպիչներին մեր օրը ուրախ և հետաքրքիր դարձնելու համար։

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы